Lär dig känna igen en sociopat

 • Jessica Holm
Publisert:

Undrar du vad som menas med att någon är en sociopat? Vi guidar dig i vad som kännetecknar en sociopat, vilka beteenden du ska hålla utkik efter och hur du kan hantera dessa personer.

Termen psykopat är många bekanta med. Även termen sociopat. Men många har inte koll på skillnaden mellan dem.

– Sociopat är en inofficiell, daterad term för antisocial personlighetsstörning eller antisocialt personlighetssyndrom, som störningen också kallas. Psykopati är snarare en uppsättning personlighetsdrag. Sociopati finns uppskattningsvis hos cirka 1 till 4% av befolkningen. De flesta med psykopati har antisocial personlighetsstörning, men det omvända gäller inte. Det vill säga alla sociopater med antisocial personlighetsstörning har inte psykopatiska drag, förklarar psykologen Suzan Mobarke Hall.

Många sociopater är kriminella

Experter inom personlighetspsykologi är inte helt överens om vad skillnaderna är mellan dessa två begrepp. Många argumenterar för att antisocial personlighetsstörning är en sammanslagning av begreppen. 

– Vissa menar att psykopati är en mer allvarlig form av antisocial personlighetsstörning. Andra menar att psykopatiska drag och antisocial personlighetsstörning är skilda saker, men att de ofta överlappar varandra, säger Suzan.

Psykolog Suzan Mobarke Hall

Begreppen och vad de innebär är med andra ord snarlikt, medan skillnaden består bland annat av att en sociopat ska ha visat beteendestörningar före 15 års ålder. En annan skillnad är att man vid definitionen av kriterierna för den antisociala personlighetsstörningen lagt större vikt vid kriminellt och asocialt beteende. Bland dem som döms till fängelse är andelen personer med antisocial personlighetsstörning till exempel över 50 procent. 

Skaffa dig kunskap

Generellt sett brukar sociopater inte vara lika charmiga och karismatiska som psykopater. Man pratar ibland om att en renodlad sociopat ofta lever på samhällets gräns, är oberäknelig och varken brukar kunna ha, eller behålla, jobb eller familj.

Enligt Suzan är det bästa, om du misstänker att någon närstående har den här typen av personlighetsstörning, att läsa på och skaffa dig kunskap om störningen. Då kan du lära dig vad den innebär för den drabbade och för dig och andra människor i personens närhet.

– Att diskutera och argumentera utifrån perspektivet att en sociopat ska förstå och känna empati för dig kommer ofta vara fruktlöst. Om du ändå vill försöka nå fram, rikta in dig på att argumentera utifrån personens motiv och vad hen tycks vara ute efter, säger Suzan och fortsätter:

– Personer med antisocial personlighetsstörning har en tendens att, medvetet eller omedvetet, provocera sin omgivning. Därför kan det vara bra att vara medveten om och se upp för personens oberäkneliga sida samt sätta gränser.

Inte helt hopplöst

Suzan berättar att man genom åren studerat olika psykologiska behandlingsmodeller för antisocial personlighetsstörning. Dock har få av dessa modeller tittat närmare på sådant som återfall i brottslighet och behandlingseffekt på aggressivitet. Därför är det svårt att peka ut någon särskild behandlingsform som hjälper vid denna typ av störning.

– Men det betyder inte att dessa personer aldrig kan uppnå förbättring. Kanske har rätt metod bara inte upptäckts än. I dagsläget finns det inga behandlingsmetoder som tycks kunna bota sociopati, men det finns symtomlindrande behandling. Psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi är en av de metoder som används. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det tycks gå att lindra och bota annan samtidigt pågående psykisk ohälsa hos dessa individer, säger Suzan.

Vad är en sociopat?

 • Uttrycket sociopat betraktas vanligen i dagens Sverige som både ovetenskapligt och föråldrat, medan det ofta används i andra länder fortfarande, till exempel USA. Här i vårt land används istället oftare begreppet antisocial personlighetsstörning. 
 • Sociopati är en form av personlighetsstörning med ett beteendemönster där personen visar bristande hänsyn samt kränker andra människor och deras rättigheter.
 • Andra kännetecken är att en sociopat är irritabel, har lätt för att bli arg och upprörd, är impulsiv, oberäknelig och har svårt att knyta an till andra människor. 
 • Personen gör saker för sin egen vinnings skull, brister i sin moraliska kompass och bryter därför mot gemensamma regler, lagar och normer och behandlar inte andra på ett anständigt sätt. Det är inte ovanligt att en sociopat begår kriminella handlingar.
 • Sociopater går ofta utan arbete i längre perioder och kan ha svårt att upprätthålla ett fungerande familjeliv.

7 sociopat-tecken

Sociopati är ingen erkänd eller officiell diagnos. Begreppet går till exempel inte att hitta i det amerikanska diagnos- och klassificeringssystemet för psykiatriska störningar, DSM-5. Det gör däremot antisocial personlighetsstörning, vilket det enligt DSM-5 kan handla om ifall du kan bocka av tre eller fler av dessa sju punkter:

 1. Bryter eller går ofta emot både lagen och sociala normer.
 2. Ljuger och bedrar ofta andra, även de som står personen närmast.
 3. Är impulsiv och planerar inte för framtiden, agerar snabbt på sina känslor och tänker inte långsiktigt.
 4. Är likgiltig inför andras säkerhet, riskerar mycket, både när det gäller sig själv och närstående.
 5. Är benägen att ta till våld och kan snabbt bli aggressiv.
 6. Är oansvarig och kan inte fullfölja ekonomiska åtaganden.
 7. Känner inte ofta ånger eller skuld.

Källor: www.psychologytoday.com www.illvet.se

Är du anhörig? Här ger psykologen Suzan sina tips!

 • Så kallad psykoedukation, som innebär att lära sig mer om svårigheter och diagnoser, kan ge dig som anhörig en nyanserad bild av vad antisocial personlighetsstörning innebär. Till exempel är en felaktig syn att alla med antisocial personlighetsstörning har psykopatiska drag eller att de inte kan knyta an till någon. Personlighetsstörningar medför lidande och nedsatt funktion för den drabbade, det är viktigt att komma ihåg. Hör med anhörigstödet i din kommun om de kan hjälpa dig att få tillgång till psykoedukation. Du kan också läsa på själv om störningen, till exempel på nätet.
 • Att tänka på! Personer med antisocial personlighetsstörning tenderar att inte söka hjälp eller tänka att de behöver vård för sin personlighetsstörning. Ibland kanske de söker hjälp för annat, som ilska eller missbruk, som överlappar eller förekommer samtidigt som störningen. 
 • Det kan vara viktigt för ditt eget välmående att du vänder dig till stödgrupper eller en professionell samtalskontakt som kan hjälpa dig hantera situationen och dina känslor. 
 • Det är också viktigt att du berättar för andra om du far illa i relationen till din anhörig.

Redaktionens val

 1. ÅNGEST OCH ORO

  Tänk på det här om du får panikångest

 2. ÅNGEST OCH ORO

  Psykologens råd till dig som inte vill gå tillbaka till kontoret

 3. TERAPI

  ACT – nya terapiformen som alla älskar

Utforska Wellness

Om skribenten

 • Jessica Holm