Är du introvert? Psykologen guidar

Publisert:

Känner du på dig att du tillhör den introverta personlighetstypen? Eller är du snarare extrovert och har svårt att förstå hur introverta personer fungerar? Varsågod, här är allt du vill veta om introversion.

Personlighetspsykologi är den gren av psykologin som studerar människan som person. Sedan 1990-talet är den mest använda modellen inom personlighetspsykologi Femfaktormodellen, också kallad Big Five-teorin. Den används för att beskriva hur våra personligheter är sammansatta av olika personlighetsdrag.

– Man brukar prata om fem personlighetsdrag: Öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion, välvillighet och neuroticism. Vi befinner oss alla på ett spektrum för varje personlighetsdrag. Det vill säga att vi är mer eller mindre öppna, samvetsgranna, extroverta och så vidare, förklarar legitimerade psykologen Suzan Mobarke.

Introverta fokuserar på sitt inre

Att någon har mycket introversion i sin personlighet brukar beskrivas som en motpol till extroversion, som främst präglas av en utåtriktad energi som riktas mot omgivningen. En introvert person, med mycket introversion i sin personlighet, är istället mer inåtvänd och fokuserar mer på sitt inre tanke- och känsloliv snarare än den yttre omvärlden. 

– Alla människor har olika sätt att hämta energi, bearbeta och ta sig an omvärlden. Generellt sett tenderar introverta att vara mer tillbakadragna, tystlåtna, reflekterande och reserverade än extroverta. Och de föredrar att arbeta på egen hand snarare än i grupp, förklarar Suzan.

Psykologen Suzan Mobarke
Psykologen Suzan Mobarke

Hon berättar vidare att introverta personer får återhämtning och energi i avskildhet från andra. De har inte ett lika stort behov av umgänge som personer som lutar mer åt att vara extroverta.

– Att vara introvert är dock inte samma sak som att vara blyg, socialt hämmad eller att avsky att umgås med andra människor. Detta är enbart vanliga myter. Många introverta uppskattar socialt umgänge, är socialt kompetenta och duktiga på att navigera i sociala situationer.

Beror mer på arv än miljö

Suzan poängterar att beskrivningarna av personlighetstyper ofta är generella, vilket gör det viktigt att komma ihåg att det självklart förekommer individuella skillnader introverta personer emellan.

– Man tror att cirka en tredjedel av befolkningen i västvärlden lutar mer åt att vara introverta än extroverta. Siffran skiljer sig åt i olika studier, men landar någonstans mellan 25 och 40 procent. Dock tror man att de flesta av oss människor har både introverta och extroverta drag.

På frågan kring vad det beror på att man som person lutar mer eller mindre åt det extroverta kontra introverta hållet säger Suzan att teorin om att det är genetiskt betingat dominerar. Med andra ord tror forskarna på att det snarare beror på det biologiska arvet än den psykosociala miljön som en person vistas i. 

– En av teorierna som dominerar pekar på att introverta och extroverta personer reagerar olika på signalsubstansen dopamin, som är kopplad till vårt belöningscentrum i hjärnan. Det gör att de tar sig an och svarar på sin omvärld på skilda sätt. Det ger även skilda reaktioner när de ställs inför situationer som exempelvis innefattar sociala aktiviteter. 

Suzan påpekar att introversion är ett fullt normalt personlighetsdrag, vilket i sin tur gör att en introvert person oftast inte känner ett lidande kring att till exempel behovet av umgänge inte är lika stort som för en extrovert. 

– Däremot kan normer och kulturella förväntningar om att vara utåtriktad och social vara besvärande för den introverta personen. Eftersom hen inte känner sig bekväm med dessa normer är det svårt att nå upp till förväntningarna utan att göra avkall på sig själv och sina behov. 

Resultat från personlighetsforskning tyder på att våra personlighetsdrag är relativt stabila över tid. En del studier har dock föreslagit att vissa personlighetsdrag kan genomgå förändringar under en livstid.
– Det går faktiskt att aktivt förändra delar av personligheten, men det kräver ihärdigt arbete. Även om det i teorin är tänkbart att du kan ta till dig vissa extroverta tendenser kommer du sannolikt inte bli en renodlad extrovert ändå. 

Om du går i tankarna att träna bort din introverta sida föreslår Suzan att börja med att fråga dig själv varför du vill träna bort den. 

– Testa att ifrågasätta föreställningen om att extroversion är ett ideal. Fundera också på om lösningen kanske snarare ligger i att skapa tid för återhämtning eller att ägna dig åt aktiviteter som inte kräver att du ska bete dig på ett extrovert sätt. 

Psykologen Suzan om för- och nackdelar med att vara introvert:

”Jag drar mig egentligen för att värdera vad som är positivt eller negativt med ett visst personlighetsdrag. Det är upp till individen själv att avgöra om det finns för- och nackdelar. Men om jag ska uttala mig generellt brukar introverta tycka det är positivt att de trivs i sitt eget sällskap och sällan blir ostimulerade eller uttråkade av att vara för sig själva. Många kan uppskatta att de blir väldigt självgående, eftersom de inte är beroende av andra för att hålla sin energi uppe. Vissa upplever också att de självreflekterande och eftertänksamma sidorna gynnar deras personliga utveckling. Den största nackdelen kan vara att många upplever att de måste anpassa sig till ett samhälle som värderar och gynnar extroverta.”

Är du introvert?  Här är kännetecknen och psykologens tips

  1. Som introvert kan du känna dig trött och tom på energi efter intensivt umgänge med andra. Det kan vara en bra idé att skapa tid för återhämtning från andra. Planera in egentid och stillhet mellan dina sociala aktiviteter.
  2. Försök undvika att göra avkall på dig själv eller tvinga dig själv till att leva som en extrovert. Om du till exempel blir trött av att kallprata för länge på sociala tillställningar, se till att begränsa tiden för detta. Lämna tillställningen lite tidigare eller ta en paus från minglandet och djupdyk istället ner i en konversation med någon du redan känner väl, som är på plats.
  3. Fokusera på och stärk det du upplever som positivt med att vara introvert. Det kan till exempel handla om att du är självreflekterande, självgående och/eller trivs i att umgås med dig själv. 

Har du en introvert vän, familjemedlem eller partner?

Här är psykologen Suzans bästa tips:

  1. Introversion är ett fullt normalt personlighetsdrag, det är inget avvikande tillstånd som kräver specialbehandling. Men vill du vara tillmötesgående kan det vara hjälpsamt att tänka på att introverta personer ofta värderar sin egentid högt. Ge dem därför utrymme att återhämta sig i ensamhet och stillhet. 
  2. Försök att inte skuldbelägga eller stämpla den introverta personen för hens introverta sidor. Låt exempelvis personen lämna en fest eller en after work lite tidigare och uppmana inte hen att stanna. Försök alltså att inte forma personen till att bli extrovert och ta det inte personligt om personen behöver tid för sig själv.
  3. Många introverta behöver ha det tyst för att kunna koncentrera sig. Det kan vara bra att skapa sådana förutsättningar till exempel i hemmet eller på en arbetsplats. Men kom ihåg att alla introverta personer är olika och att vara introvert är bara ett av flera personlighetsdrag hos en människa. Därför är det bästa att helt enkelt fråga personen hur du bäst kan bemöta hen.

Annons

Utforska Wellness

Om skribenten

Granskad av

  • Suzan Mobarke Suzan Mobarke  legitimerad psykolog på Mindler. Suzan har erfarenhet inom klinisk psykologi och organisationspsykologi.